Here's your hilarious joke:

uouououo uo uo uu ou

ouou Permalink